Kontakt

Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 13 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy Wydziale XIII Gospodarczym – rejestrowym pod numerem KRS 0000465027, NIP 5213649980 o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 złotych.

Comperia Ubezpieczenia jest licencjonowanym Agentem Ubezpieczeniowym zarejestrowanym w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych (RAU) pod numerem 11209042/A, prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 13 (wejście F)
02-673 Warszawa
Infolinia: 22 395 52 71

Informacja o możliwości złożenia reklamacji

  • Mają Państwo prawo złożyć reklamację dotyczącą udzielanych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego przesyłając ją w formie papierowej lub elektronicznej na adres: reklamacje_ubezpieczenia@comperia.pl , czy też w inny uzgodniony sposób.
  • Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.
  • Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej (lub inny uzgodniony sposób) w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia lub 60 dni w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o czym zostaną Państwo poinformowani wraz z wyjaśnieniem opóźnienia.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności związane z usługami pośrednictwa ubezpieczeniowego. Spory związane z tymi usługami mogą zostać zakończone na drodze postępowania pozasądowego. Skargę można wnieść ustnie lub przesyłając ją w formie papierowej lub elektronicznej na adres:  reklamacje_ubezpieczenia@comperia.pl , czy też w inny uzgodniony sposób.