Co warto wiedzieć o cesji ubezpieczenia nieruchomości?

Co warto wiedzieć o cesji ubezpieczenia nieruchomości?

Każdy kredyt hipoteczny wiąże się z koniecznością ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia, czyli nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka. Choć polisa chroni interesy zarówno właściciela nieruchomości, jak i banku, to nie klient, ale bank otrzyma ewentualne odszkodowanie z ubezpieczenia – na mocy obowiązkowej cesji.

Hipoteka na nieruchomości jest podstawowym zabezpieczeniem spłaty kredytu mieszkaniowego czy budowlanego. Pożyczając klientowi pieniądze na zakup lokalu lub budowę domu, bank ponosi znaczne ryzyko. Kredyt hipoteczny jest przecież udzielany na kwoty rzędu kilkuset tysięcy złotych, a ich spłata bywa rozkładana nawet na 20-30 lat. W tym czasie wiele może się zmienić – kredytobiorca może utracić płynność finansową, a w rezultacie może nie być w stanie spłatać kolejnych rat. Gdy zwłoka w płatnościach zacznie się przedłużać, bank – po spełnieniu stosownych warunków – będzie mógł dochodzić swoich roszczeń właśnie z hipoteki. Oznacza to, że będzie miał prawo do odzyskania pieniędzy pożyczonych konsumentowi przez sprzedaż nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka.

Ten rodzaj gwarancji odzyskania długu na nic się zda, jeśli nieruchomość zostanie zniszczona, np. wskutek pożaru. Właśnie z tego powodu każdy bank wymaga od kredytobiorców ubezpieczenia mieszkania lub domu przynajmniej w podstawowym zakresie, czyli wykupując polisę chroniącą mury od ognia i innych zdarzeń losowych.

Sam wymóg ubezpieczenia nieruchomości to jednak za mało. Gdyby doszło do zniszczenia mieszkania czy domu, a kredytobiorca uzyskałby odszkodowanie od ubezpieczyciela, bank nadal ryzykowałby, że jego klient nie przeznaczy tej gotówki na spłatę kredytu, tylko wyda na inny cel, np. odbudowę lokalu. W tym czasie bieżąca wartość nieruchomości mogłaby nie zabezpieczać w odpowiednim stopniu istniejącej wierzytelności

Jak działa cesja ubezpieczenia?

Sposobem na ograniczenie ryzyka dla banku jest praw do odszkodowania z polisy. Cesja zawierana jest między właścicielem nieruchomości a bankiem. Ten pierwszy pełni rolę cedenta, a drugi cesjonariusza. W umowie cesji obie strony uzgadniają, że w przypadku wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczyciel przeleje pieniądze na konto banku, a nie właściciela nieruchomości.

Cesja najczęściej podpisywana jest już na etapie zakupu ubezpieczenia nieruchomości i stanowi wówczas załącznik do umowy polisy. Cesję można jednak ustanowić również w innym czasie - należy wówczas powiadomić o niej towarzystwo ubezpieczeniowe.

Czy odszkodowanie zawsze otrzyma bank?

W praktyce zawarta cesja nie musi oznaczać, że konsument nie uzyska żadnej kwoty z odszkodowania. W przypadku zamiaru wypłaty odszkodowania towarzystwo ubezpieczeniowe poinformuje o tym cesjonariusza (bank), a następnie bank decyduje, co stanie się z pieniędzmi.

Jeśli kredytobiorca ma zaległości w spłacie rat, z dużym prawdopodobieństwem bank zadecyduje o przekazaniu gotówki na poczet uregulowania zaległych rat lub nawet całkowitej spłaty zadłużenia (jeśli dojdzie do wypowiedzenia umowy kredytowej). Jeżeli kredytobiorca rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, płacąc raty terminowo, bank najprawdopodobniej przekaże odszkodowanie do jego dyspozycji.

W przypadku, w którym odszkodowanie zostanie przeznaczone na całkowitą spłatę kredytu, jednocześnie przewyższając zadłużenie, nadwyżka finansowa zostanie przekazana kredytobiorcy.