Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?

Cena polisy mieszkaniowej zależy od wybranego przez klienta wariantu i sumy ubezpieczenia, od której zależeć będzie maksymalna kwota ewentualnego odszkodowania. Wśród polis mieszkaniowych wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń: od ryzyk nazwanych i od wszystkich ryzyk (all risk). Różnią się one zakresem zapewnianej ochrony, a co za tym idzie - wysokością składki . Koszt ubezpieczenia mieszkania w podstawowym zakresie (od ognia) zaczyna się już od ok 100-300 zł rocznie. Kompleksową ochronę nieruchomości z wysoką sumą ubezpiecznenia, OC w życiu prywatnym i bogatym pakietem assistance domowego możemy uzyskać w cenie już od kilkuset złotych za rok.

Rodzaje ubezpieczeń mieszkaniowych: od ryzyk nazwanych i all risk

Ubezpieczenie mieszkania od ryzyk nazwanych zazwyczaj chroni od ognia, ale można je rozszerzyć o dodatkowe elementy, np.:

  • powódź,

  • zalanie,

  • silny wiatr, grad, deszcz, pękanie na skutek mrozu,

  • kradzież, kradzież z włamaniem, rabunek,

  • przepięcie.

Formuła all risk zawiera w cenie wymienione powyżej ryzyka dodatkowe, które możliwe były do wykupienia również do polisy standardowej, a także chroni przed stratami wskutek dodatkowych zagrożeń, np.:

  • szkody wyrządzone przez zwierzęta,

  • wybuch, implozję,

  • uderzenie pojazdu,

  • uderzenie pioruna,

  • upadek samolotu.

Limity odpowiedzialności

Nawet posiadanie ubezpieczenia mieszkania w formule all risk nie oznacza, że ubezpieczyciel zawsze pokryje w pełnej wysokości pokryje wszystkie szkody, jakich doznaliśmy w wyniku wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego. Zawierając umowę polisy, należy zwrócić szczególną uwagę na wymienione w niej limity odpowiedzialności, zgodnie z którymi będą następowały ewentualne wypłaty świadczeń.

Limity odpowiedzialności są ustanawiane oddzielnie dla poszczególnych zakresów ubezpieczenia i mogą zostać określone w sposób procentowy - od sumy ubezpieczenia, lub kwotowy.

Przykład: umowa ubezpieczenia może stanowić, że odszkodowanie za utratę biżuterii przechowywanej w lokalu może wynieść maksymalnie 20 000 zł, za naprawę szkód powstałych wskutek wandalizmu otrzymamy co najwyżej 10 000 zł, a za likwidację skutków pożaru będzie nam przysługiwać kwota do 30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych dla danego ryzyka.

Wartość odtworzeniowa przy wypłacie odszkodowania

Mieszkanie, ruchomości domowe i elementy stałe budynków ubezpieczane są z reguły w wartości odtworzeniowej, niezależnie od wieku przedmiotów i wybranego przez klienta wariantu polisy. Oznacza to, że kwota wypłaty będzie zależeć od aktualnej wartości lokalu lub znajdujących się w nim przedmiotów , które uległy zniszczeniu.

Dom jednorodzinny, garaż, budowle, budynki gospodarcze czy ogrodzenie również ubezpieczane są wartości odtworzeniowej, jednak formuła all risk może dopuszczać brak potrącania zużycia tych nieruchomości wraz z ich wiekiem.