Kto ubezpiecza mieszkanie: najemca czy wynajmujący?

Ubezpieczając mieszkanie lub dom, powinniśmy w pierwszej kolejności przemyśleć, na wypadek jakich szkód chcemy zabezpieczyć swoją nieruchomość, a następnie dobrać odpowiednią sumę ubezpieczenia . Ważne, by suma ubezpieczenia, która w praktyce określa maksymalną kwotę odszkodowania, została określona na odpowiednio wysokim poziomie - takim, by pozwolił na pełne pokrycie ewentualnych szkód, ale bez niepotrzebnego zawyżania składki ubezpieczeniowej. Nie warto przy tym płacić za ochronę, która jest nam zbędna, np. w przypadku mieszkańców najwyższych pięter ochrona przed zalaniem przez sąsiada czy od ryzyka powodzi będzie zwyczajnie zbędnym wydatkiem.

Poszukując polisy mieszkaniowej, nie warto kierować się wyłącznie ceną. W tej najniższej otrzymamy jedynie ochronę murów budynku, co w praktyce nie ochroni nas przed stratami finansowymi, które przykładowo poniesiemy na odnowienie mieszkania po zalaniu przez sąsiada.

Ubezpieczyciele oferują szereg rozszerzeń podstawowej polisy mieszkaniowej , dzięki czemu ubezpieczający się może dobrać zakres ochrony do indywidualnych potrzeb. Poniżej omawiamy najpopularniejsze rozszerzenia ochrony spotykane w ubezpieczeniach nieruchomości.

Ubezpieczenie od powodzi

Choć od powodzi ubezpieczamy głównie domy, to ryzyko to dotyczy również zlokalizowanych na parterze mieszkań w blokach. Za ten typ ochrony trzeba jednak dodatkowo zapłacić.

Ubezpieczenie nieruchomości w podstawowym zakresie z reguły nie zawiera ochrony na wypadek powodzi. W przypadku chęci włączenia tego ryzyka do polisy, wymagane jest rozszerzenie zakresu umowy, co wiąże się ze zwiększeniem składki .

Ochrona tego typu może być niedostępna lub bardzo droga w przypadkubudynków postawionych w strefach podwyższonego zagrożenia powodziowego.Ubezpieczyciel może również wymagać zastosowania w umowie franszyzy redukcyjnej, która oznacza przeniesienie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku powodzi do określonej kwoty na ubezpieczonego. Mechanizm ten oznacza, że ubezpieczony otrzyma odszkodowanie jedynie za część szkód odniesionych przez wodę.

Ubezpieczenie od zalania

Jeśli chcemy kompleksowo ubezpieczyć swoje mieszkanie od zalania, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy odszkodowanie dostępne w ramach proponowanej nam polisy będzie dotyczyć wszystkich trzech sytuacji:

  • gdy sąsiad zalewa nas,

  • gdy my zalewamy lokal sąsiada,

  • gdy sami zalewamy własne mieszkanie, np. wskutek pozostawienia przez nieuwagę otwartych kurków, uszkodzenia instalacji kanalizacyjnej czy uszkodzenia wężyka filtra zewnętrznego, doprowadzającego wodę do akwarium.

Jeśli ubezpieczenie obejmuje wszystkie trzy typy zagrożeń, odszkodowanie uzyskamy nie tylko wtedy, kiedy do zalania doszło nie z naszej winy, ale także wówczas, gdy z roztargnienia zapomnieliśmy zakręcić wodę podczas napełniania wanny, przez co przelana woda zalała łazienkę i podłogę w pozostałej części mieszkania.

Kolejnym aspektem wartym podkreślenia jest fakt, że po zalaniu może wystąpić konieczność dotarcia do źródła wycieku. Jeśli przyczyną problemu będzie np. pęknięta rura, może zajść wymóg kucia ściany lub podłogi z wcześniejszym zrywaniem kafelków i demontażem urządzeń sanitarnych. Jeśli chcemy mieć pewność, że nasza polisa zrekompensuje namstraty wynikłe z takich działań, pokryje koszt robocizny i zniszczonych elementów, upewnijmy się, że umowa zawiera ochronę na wypadek poszukiwania przyczyny szkody po zalaniu.

Niestety nawet tak szeroki zakres ochrony może nie wystarczyć, byśmy mogli liczyć np. na pokrycie kosztu zdjęcia i ponownego założenia lub zakupu nowego kaloryfera, który uległ rozszczelnieniu i spowodował wyciek wody.

Odpowiedzialność za zniszczenia po akcji ratowniczej

Wykupując ubezpieczenie od pożaru, powodzi i zalania, warto się upewnić, że polisa pokryje również szkody powstałe w wyniku prowadzenia akcji ratowniczej. To niezwykle ważne, ponieważ w przypadku pożarów znaczna część szkód wymagających naprawy to szkody wywołane nie przez sam pożar, ale wodę użytą przez straż pożarn ą do gaszenia palącego się budynku.

Jeśli nasza polisa chroni także w powyższym zakresie, będziemy mogli liczyć również na np. pokrycie kosztów naprawy drzwi wejściowych lub balkonowych wyważonych przez sąsiadów, którzy wdarli się do naszego mieszkania, by wyłączyć palący się garnek, pozostawiony przez nas na kuchence. Ubezpieczyciel wypłaci również odszkodowanie za zniszczenia powstałe podczas próby wejścia do zamkniętego mieszkania przez służby ratownicze, które zostały wezwane do nieprzytomnego lokatora.

Lokal zastępczy

Wiele polis zapewnia zwrot kosztów wynajmu poniesionego przez ubezpieczonego, którego mieszkanie zostało zniszczone lub w którym nie mógł przebywać po wystąpieniu szkody (np. powodzi). Ubezpieczyciel pokryje wówczas koszty wynajmu lokalu zastępczego dla ubezpieczonego i jego rodziny.

Umowy polis przewidują jednak zazwyczaj ograniczenia w długości okresu (zwykle do 6-12 miesięcy), w którym ubezpieczony może korzystać z takiego przywileju. Limitowana jest również maksymalna kwota zwrotu (np. do 500 zł za dobę).

Ubezpieczyciele oferują również zaliczki na zakup artykułów pierwszej potrzeby w przypadku, gdy osoby ubezpieczone nie mogą wrócić do zniszczonego mieszkania. Pomoc udzielana jest natychmiastowo, a pozyskane pieniądze mogą zostać przeznaczone np. na zakup jedzenia, odzieży, artykułów higieny osobistej.

Zaliczka jest wypłacana na poczet ewentualnego odszkodowania z tytułu mienia w krótkim czasie (zazwyczaj do 3 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez ubezpieczonego). Jej wysokość jest zwykle ograniczana do kilku tysięcy złotych. Jeśli w toku sprawy ubezpieczyciel uzna, że odszkodowanie nie jest należne, ubezpieczony będzie musiał zwrócić otrzymaną wcześniej zaliczkę w terminie wskazanym przez TU.

Ubezpieczenie od wiatru

Wiatr, silny wiatr, wichura, nawałnica i burza to dla ubezpieczycieli niekoniecznie tożsame pojęcia. Chcąc skutecznie zabezpieczyć swój dobytek od tego typu zagrożeń, warto sprawdzić, czy dana firma stosuje ograniczenia w zakresie minimalnej siły wiatru, która warunkuje wypłatę świadczenia np. za zerwany dach.

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem

Gdy ubezpieczamy się od kradzieży z włamaniem, powinniśmy mieć świadomość, że wiele towarzystw ubezpieczeniowych nie przejmie na siebie odpowiedzialności za przedmioty, które zostały skradzione podczas wtargnięcia złodziei przez otwarte drzwi balkonowe czy uchylone okno. Ubezpieczenie nie zwalnia nas z podstawowej staranności o należyte zabezpieczenie naszego dobytku . Uchyleniem okna nie jest jednak zwykle rozszczelnienie go w pozycji mikrowentylacji.

By zachować prawo do odszkodowania po kradzieży ruchomości domowych, przedmioty te muszą zostać zrabowane podczas włamania. Są jednak pewne wyjątki, działające na korzyść klienta. Ubezpieczenie od rabunku obejmuje również wybrane rzeczy osobiste, które znajdowały się poza miejscem ubezpieczenia . Do przedmiotów tego rodzaju należą zwykle m.in. plecak, torba, torebka, walizka, laptop, telefon, rower, zegarek, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne czy aparat słuchowy.

Co ciekawe, w ramach formuły all risk z opcją ochrony na wypadek kradzieży polisy mogą obejmować także wyłudzenia gotówki, np. często stosowaną przez oszustów metodą na wnuczka . Ochrona działa zwykle tylko w przypadku osób starszych (po 65 roku życia). Dodatkowo mogą wystąpić limity odpowiedzialności, np. do 20 000-50 000 zł.

Ubezpieczenie od aktów wandalizmu

Pod pojęciem wandalizmu należy rozumieć dewastację budynku, której dokonano np. podczas próby włamania . Jako przejaw wandalizmu podlegającego wypłacie odszkodowania często uznawane jest również graffiti. W przypadku niektórych towarzystw możemy również liczyć na to, że ubezpieczyciel za wandalizm uzna zniszczenia spowodowane przez zwierzęta, choć nie wszystkie. Zazwyczaj wyłączenia obejmują działania ptaków, kretów czy zwierząt należących do samego ubezpieczonego. Oznacza to, że za doprowadzenie do porządku mieszkania zdemolowanego przez naszego psa, sami będziemy musieli odpowiadać finansowo.

Ubezpieczenie assistance

Usługi assistance oferowane do ubezpieczeń mieszkania nie zapewniają wsparcia finansowego, ale za to umożliwiają uzyskanie pomocy organizacyjnejw razie szkody, pomocy medycznej czy serwisu informatycznego. Pomoc udzielana jest telefonicznie, po połączeniu z dedykowaną infolinią.

Ubezpieczenie OC mieszkania

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego na mieniu lub zdrowiu osoby trzeciej w wyniku wykonywania codziennych czynności i użytkowaniem nieruchomości. Ubezpieczony jest dzięki temu chroniony przez konsekwencjami finansowymi przypadków, w których wyrządził szkody swoim gościom.

Polisa zawiera OC najemcy i OC lokatora, co pozwala na sprawne rozwiązywanie konfliktów między stronami, bez konieczności sięgania do własnego portfela w celu np. zapłaty za naprawę szkód wyrządzonych lokatorowi lub odwrotnie - szkód wyrządzonych przez niego w wynajmowanym lokalu, zależnie od tego, jaką rolę pełni w danym przypadku ubezpieczony.

OC w życiu prywatnym jest ryzykiem dodatkowym , co oznacza, że wykupić je możemy dopiero na zasadzie rozszerzenia ubezpieczenia majątkowego. Mówiąc prościej: najpierw należy ubezpieczyć dom, mieszkanie czy ruchomości, a dopiero potem można doubezpieczyć daną lokalizację w zakresie OC.