Regulamin Platformy usług internetowych ubezpieczonemieszkanie.pl

§ 1. Wstęp

Regulamin określa zasady świadczenia przez COMPERIA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000465027, posiadająca numer NIP: 5213649980, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 zł opłacony w całości, wpisanej do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach Platformy usług internetowych ubezpieczonemieszkanie.pl w zakresie ubezpieczeń mieszkania.

Spis treści:

 1. Definicje.

 2. Postanowienia ogólne.

 3. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 4. Zasady dostępu do Usługi.

 5. Zasady korzystania z Usługi/Wnioskowania o Produkt Finansowy.

 6. Odpowiedzialność.

 7. Ochrona danych osobowych.

 8. Postępowania reklamacyjne.

 9. Prawa autorskie.

 10. Prywatność.

 11. Postanowienie końcowe.

§ 2. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie

Administrator Danych - osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

COMPERIA - COMPERIA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000465027, posiadająca numer NIP: 5213649980, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 zł opłacony w całości, wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF);

Dane Osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Formularz Aplikacyjny - sporządzony elektronicznie formularz zawierający dane niezbędne do stworzenia oferty danej Umowy Ubezpieczenia dla Użytkownika, na podstawie którego dochodzi do zawarcia Umowy Ubezpieczenia, albo do stworzenia wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia;

OWU - ogólne warunki ubezpieczenia określone przez Ubezpieczyciela, stanowiące integralną część Umowy Ubezpieczenia zawieranej przez Użytkownika z Ubezpieczycielem za pośrednictwem COMPERIA, regulujące zawieranie i wykonywanie Umowy Ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron Umowy Ubezpieczenia, a także sposób wypłaty świadczenia przez Ubezpieczycieli;

Platforma - rozwiązanie technologiczne składające się ze strony internetowej i oprogramowania, znajdującego się pod adresem internetowym www. ubezpieczonemieszkanie.pl, za pośrednictwem których Użytkownik może korzystać z Usługi;

Polityka Prywatności - dokument, który określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Comperia Ubezpieczenia sp. z o.o.

Regulamin Platformy - niniejszy Regulamin określający zakres Usługi dostępnej na Platformie, warunki jej świadczenia oraz m.in. tryb postępowania reklamacyjnego, bezpieczeństwa informacje dotyczące Danych Osobowych;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Ubezpieczyciel - Towarzystwo Ubezpieczeniowe, na rzecz którego COMPERIA (na podstawie pełnomocnictwa) pośredniczy w zawarciu umów ubezpieczenia oferowanych przez to towarzystwo ubezpieczeniowe (lista tych towarzystw znajduje się na Platformie oraz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego).

Usługa - usługa (termin używany też w liczbie mnogiej) świadczona przez COMPERIA poprzez Platformę, którą jest przedstawienie dopasowanej do Użytkownika oferty ubezpieczenia mieszkania z możliwością zawarcia Umowy Ubezpieczenia;

Umowa o Korzystanie z Usług - umowa o świadczenie usług przez COMPERIA na rzecz Użytkownika w ramach Platformy;

Użytkownik - osoba fizyczna (osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Platformy.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika, zasady dostępu do Usługi i Platformy, zasady odpowiedzialności COMPERIA, zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi.

 2. Użytkownik przed skorzystaniem z Usługi zapoznaje się i akceptuje postanowienia całości Regulaminu.

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

 2. W zakresie danych wprowadzanych przez Użytkownika bezpośrednio do Platformy, Użytkownik zobowiązuje się podawać prawdziwe dane dotyczące Użytkownika (oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – o ile taką prowadzi).

 3. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności

 4. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z Usługi w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym

 5. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe na skutek jego działań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich kierowanych wobec COMPERIA powstałych w związku zachowaniem Użytkownika niezgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującym prawem.

 6. Korzystanie przez Użytkowników z usług Platformy jest bezpłatne.

§ 5. Zasady dostępu do Usługi

 1. COMPERIA. świadczy na rzecz Użytkownika usługi mające na celu umożliwienie zawierania Umów Ubezpieczenia mieszkań z użyciem Platformy. Przy czym COMPERIA analizuje rynek pod kątem ofert ubezpieczenia mieszkania i umożliwia przedstawienie Użytkownikowi oferty Umowy ubezpieczenia dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb oraz jej zawarcie z Ubezpieczycielem.

 2. COMPERIA świadczy na podstawie Umowy o Korzystanie z Usług, usługi na rzecz Użytkownika w celu określonym w ust. 1 powyżej, w szczególności:

  1. pobranie danych dotyczących Użytkownika przez niego udostępnionych,

  2. analiza pobranych danych w celu przedstawienia Użytkownikowi informacji o istotnych warunkach ubezpieczenia wraz z kalkulacją składki ubezpieczeniowej,

  3. przedstawienie Użytkownikowi istotnych warunków ubezpieczenia wraz z kalkulacją składki ubezpieczeniowej celem ich przez Użytkownika porównania i dokonania ewentualnego przyjęcia wybranych warunków,

  4. zawarcie Umów Ubezpieczenia za pośrednictwem Platformy,

  5. umożliwienie zapłaty składki ubezpieczeniowej.

 3. Dane Użytkownika pozyskiwane przez COMPERIA obejmują wszelkie dane udostępnione przez Użytkownika, w tym za pośrednictwem Platformy włącznie z jego Danymi Osobowymi.

 4. Skorzystanie z Usługi nie jest gwarancją przedstawienia oferty ubezpieczenia oraz zawarcia Umowy ubezpieczenia.

 5. Warunkiem skorzystania z Usługi jest zawarcie Umowy o Korzystanie z Usług. Do zawarcia Umowy o Korzystanie z Usług dochodzi w momencie akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Wszelka korespondencja zawierająca informacje i dokumenty dotyczące Usługi będzie przesyłana Użytkownikowi przez COMPERIA w sposób przyjęty niniejszym Regulaminem, w szczególności kontakt z COMPERIA jest możliwy za pośrednictwem: <

  1. adresu poczty elektronicznej - należy wysłać wiadomość na adres biuro@comperia.pl ,

  2. telefonu, pod numerem +48 22 395 52 71, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Opłata za połączenie zgodnie ze stawkami operatora telefonicznego Użytkownika. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane;

  3. przesyłki pocztowej przesłanej na adres COMPERIA.

 7. Do korzystania z Usługi wymagane jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego lub urządzenia mobilnego, z dostępem do sieci Internet i włączoną obsługą plików cookies oraz javascript, o następującej minimalnej specyfikacji:

  1. komputer PC z systemem co najmniej Windows 7, wyposażony w najnowsze wersje przeglądarek internetowych,

  2. komputer Apple Mac z systemem co najmniej iOS 8, wyposażony w najnowsze wersje przeglądarek internetowych,

  3. urządzenie mobilne z systemem Android: obsługujące co najmniej system w wersji 4.4, wyposażone w najnowsze wersje przeglądarek internetowych,

  4. (d) urządzenie mobilne z systemem iOS obsługujące co najmniej system w wersji iOS 10, wyposażone w najnowsze wersje przeglądarek internetowych. Podane konfiguracje sprzętowe są orientacyjne i powinny być wystarczające do korzystania z Usługi. Ze względu na różnorodność komputerów i urządzeń mobilnych na rynku nie wszystkie urządzenia spełniające ww. kryteria mogą umożliwiać korzystanie z Usługi.

 8. Do korzystania z Usługi zalecane jest używanie urządzeń z aktywnymi i aktualnymi programami antywirusowymi i zaporami sieciowymi, z zaufanych sieci.

§ 6. Zasady korzystania z Usługi

 1. Użytkownik może wnioskować o przedstawienie oferty ubezpieczenia wypełniając Formularz Aplikacyjny za pomocą Platformy, w szczególności może:

  1. dokonać wyboru ubezpieczenia z zaproponowanych przez COMPERIA ubezpieczeń, zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, innymi dokumentami dotyczącymi ubezpieczenia, wysokością składki,

  2. zapłacić składkę ubezpieczeniową albo jej ratę za pośrednictwem serwisów płatności (np. PayU, bądź przelewem).

 2. Dane niezbędne do otrzymania oferty/ofert wprowadza w formularzach Platformy samodzielnie Użytkownik.

 3. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika Formularz Aplikacyjny stanowi oświadczenie woli Użytkownika – ofertę zawarcia Umowy Ubezpieczenia. Przesłanie przez Użytkownika Formularza Aplikacyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i zrozumienia oraz zaakceptowania zasad określonych w Regulaminie oraz w OWU, na podstawie których zawiera on Umowę Ubezpieczenia.

 4. Informacje podane przez Użytkownika w Formularzu Aplikacyjnym są podstawą określenia przez COMPERIA, wymagań i potrzeb Użytkownika w zakresie poszukiwanego przez niego produktu ubezpieczeniowego i podjęcia świadomej decyzji w tym zakresie („APK”).

 5. W przypadkach, gdy skorzystanie z Platformy wymaga podania Danych Osobowych, Użytkownicy proszeni są przez COMPERIA o złożenie oświadczeń wymaganych przez przepisy RODO oraz inne przepisy mające zastosowanie do ochrony Danych Osobowych. Złożenie oświadczenia dokonuje się w trybie zaznaczenia przez Użytkownika pola opisanego jako pole złożenia oświadczenia o danej treści.

 6. Dane podane przez Użytkownika w Formularzu Aplikacyjnym są podstawą przedstawienia lub nie oferty istotnych warunków ubezpieczenia oraz zawarcia Umowy ubezpieczeniowej.

 7. Brak podania wszystkich wymaganych w formularzu danych Użytkownika może powodować niemożliwość prawidłowego wykonania Usługi na rzecz Użytkownika.

 8. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia może zostać uzależnione od złożenia przez Użytkownika dodatkowych oświadczeń, dostarczenia przez Użytkownika określonych dokumentów lub spełnienia innych warunków.

 9. Użytkownik może odstąpić od Umowy Ubezpieczenia, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem Ubezpieczycielowi na jego adres (z własnoręcznym podpisem). Odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia wiąże się z koniecznością opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Rolą COMPERIA jest wyłącznie zapewnianie mechanizmów umożliwiających lub prowadzących do zawierania Umów Ubezpieczenia. COMPERIA w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania, zaniechania Użytkownika lub oświadczenia Użytkownika lub za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Ubezpieczenia lub treści przesyłanych przez Użytkownika do Platformy.

 2. COMPERIA dokłada staranności w celu utrzymania ciągłości usług świadczonych na podstawie Umowy o Korzystanie z Usług oraz związanych z Platformą, lecz nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Usługi spowodowaną zakłóceniami technicznymi albo działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.

 3. COMPERIA zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Usługi w dowolnym terminie oraz prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości Platformy bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

 4. COMPERIA działa jako agent ubezpieczeniowy i nie jest właścicielem ubezpieczeń dostarczanych przez Ubezpieczycieli ponieważ udostępniającym je w każdym wypadku są Ubezpieczyciele, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za świadczone przez Ubezpieczycieli usługi.

 5. COMPERIA zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki podatkowe lub finansowe obciążające Użytkownika wynikające z zawierania Umów Ubezpieczenia.

 6. COMPERIA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników w oparciu o informacje zawarte na stronie Platformy, ponieważ maja one charakter wyłącznie informacyjny.

 7. Informacje przedstawione na stronie internetowej Platformy pozyskiwane są od Ubezpieczycieli, w związku z czym COMPERIA nie bierze odpowiedzialności za ich zawartość, gdyż nie ma możliwości ich zweryfikowania i zagwarantowania ich rzetelności, kompletności, zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

 8. COMPERIA nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali internetowych, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na Platformie.

 9. Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy Ubezpieczenia powinien przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z warunkami tejże Umowy Ubezpieczenia.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. W ramach świadczenia Usługi COMPERIA gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

 2. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika jest COMPERIA.

 3. Dane Osobowe przekazane będą Ubezpieczycielom współpracującym z COMPERIA, w związku z zawarciem i realizacją Umowy Ubezpieczenia. Od momentu udostępnienia Danych Osobowych Użytkowników, Ubezpieczyciel także staje się administratorem tych danych osobowych.

 4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy o Korzystanie z Usług i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 5. Szczegółowe zasady związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Platformy, jak również informacje dotyczące wykorzystywania przez COMPERIA plików cookies i innych technologii śledzących opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: Polityka prywatności

 6. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie Danych Osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie z usług Platformy.

 7. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych w celu świadczenia przez COMPERIA lub Ubezpieczycieli swoich usług lub na cele marketingowe, w tym otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, to Użytkownik może w każdym czasie tę zgodę odwołać: w sposób opisany w Polityce prywatności.

§ 9. Postępowania reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Platformy lub Usług świadczonych przez COMPERIA przesyłając ją do COMPERIA w formie elektronicznej na adres reklamacje_ubezpieczenia@comperia.pl także w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką pocztową) lub ustnie (telefonicznie lub do protokołu).

 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.

 3. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej (lub w inny uzgodniony sposób) w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi ww. terminie zostanie wskazany inny termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy niż 60 dni od jej otrzymania, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wraz z przyczyną opóźnienia i okolicznościami, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

 4. Reklamację dotyczącą zawartej Umowy Ubezpieczenia, Użytkownik winien złożyć bezpośrednio do Ubezpieczyciela. Szczegółowe informacje procedury reklamacyjnej Ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) Umowy Ubezpieczenia.

§ 10. Prawa autorskie

 1. Niniejsza Platforma – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością COMPERIA.

 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich treści udostępnionych przez COMPERIA oraz wszelkich graficznych elementów Platformy, przysługują wyłącznie COMPERIA. Korzystanie z Usługi i Platformy nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji do tych treści lub elementów. Użytkownik może wykorzystywać wskazane powyżej treści oraz elementy wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 3. Jakiekolwiek kopiowanie elementów Platformy, informacji, tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych zamieszczonych na nim, w celu wykorzystania w całości lub w części, w tym poprzez linkowanie, w formie zmodyfikowanej w innych serwisach internetowych, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody COMPERIA jest zabronione.

 4. Korzystanie z Platformy oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

 5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia przez Użytkownika którejkolwiek z powyższych zasad, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody COMPERIA na zasadach ogólnych.

§ 11. Prywatność

 1. COMPERIA w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.

 2. Skorzystanie z Usługi wymaga jednak przedstawiania przez Użytkownika danych identyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz dostosowania profilu Użytkownika do określonych warunków ubezpieczenia. Wobec powyższego w ramach Danych Osobowych udostępnionych przez Użytkownika oraz jego zachowania na Platformie, COMPERIA może dokonywać automatycznego przetwarzania – profilowania, polegającego na wykorzystaniu tych danych do oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy jego preferencji w zakresie poszukiwanego produktu ubezpieczeniowego,.

 3. Dane statystyczne zgromadzone w ramach korzystania przez Użytkownika z Usługi mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez COMPERIA .

 4. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, COMPERIA będzie kontaktowała się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub ubezpieczeniach dostępnych na Platformie.

§ 12. Informacje

 1. COMPERIA wpisany jest pod numerem 11223918/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1 (tel. +48 22 262 40 91, fax +48 22 262 41 08, strona internetowa: www.knf.gov.pl. KNF udziela informacji na temat wpisu do rejestru na wniosek zainteresowanego złożony ustnie lub pisemnie lub formie elektronicznej lub telefonicznie.

 2. Informacja o Ubezpieczycielach, na rzecz których COMPERIA wykonuje czynności agencyjne znajduje się na stronie: http://comperiaubezpieczenia.pl/ oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem http://comperiaubezpieczenia.pl/

 3. COMPERIA wykonuje czynności agencyjne na podstawie ważnych Pełnomocnictw udzielonych przez Ubezpieczycieli, udostępnionych na stronie: https://au.knf.gov.pl/Au_online/ .

 4. COMPERIA otrzymuje od Ubezpieczyciela w związku z proponowanym zawarciem Umowy Ubezpieczenia prowizję zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie agencyjnej łączącej COMPERIA i danego Ubezpieczyciela.

 5. COMPERIA nie dokonuje jakichkolwiek ustaleń dotyczących wynagrodzeń, celów sprzedaży lub innych kwestii, które mogłyby stanowić zachętę dla niego lub jego pracowników do rekomendowania Użytkownikowi konkretnego produktu ubezpieczeniowego, w sytuacji gdy COMPERIA mógłby zaoferować inny produkt ubezpieczeniowy, który lepiej odpowiadałby potrzebom Użytkownika.

 6. COMPERIA posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

§ 13. Postanowienie końcowe

 1. Umowa o Korzystanie z Usług jest zawarta jednorazowo na czas pozwalający Użytkownikowi zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia lub zawarciem Umowy Ubezpieczenia, o ile podejmie on taką decyzję.

 2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Korzystanie z Usług poprzez zerwanie połączenia ze stroną internetową www.ubezpieczonemieszkanie.pl ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia).

 3. COMPERIA ma prawo wypowiedzieć Umowę o Korzystanie z Usług ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia), w sytuacji, gdy Użytkownik, mimo uprzedniego upomnienia go, korzysta z Usług (i Platformy) w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.

 4. Rozwiązanie Umowy o Korzystanie z Usług skutkuje uniemożliwieniem Użytkownikowi dalszego korzystania z Platformy.

 5. COMPERIA zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do Usługi lub ograniczenia działania narzędzi udostępnionych Użytkownikowi na Platformie, gdy zostaną naruszone warunki Regulaminu.

 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zawarciem, czasem trwania lub rozwiązaniem Umowy o Korzystanie z Usług, Użytkownik może skontaktować się z COMPERIA w sposób przyjęty niniejszym Regulaminem.

 7. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje mogą być też – z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu - przesyłane przez COMPERIA do Użytkownika w postaci elektronicznej na podany przez niego – przy korzystaniu z Platformy - adres e-mail.

 8. COMPERIA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w tym w przypadku zaistnienia przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Platformy. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Platformy.

 9. Zmiana Regulaminu dokonana w trakcie jednorazowego zawarcia Umowy o Korzystanie z Usług nie wiąże Użytkownika. Każdorazowe jednakże skorzystanie przez Użytkownika z Platformy i zawarcie Umowy o Korzystanie z Usług, stanowi o akceptacji Regulaminu o treści z chwili zawarcia Umowy o Korzystanie z Usług.

 10. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

 11. Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie internetowej Platformy w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na trwałym nośniku w każdej chwili.

 12. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Usługi, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 13. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Usługi przez Użytkownika jest prawo polskie.

 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w tym Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. z dnia 29 grudnia 2017, poz. 2486), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.